Na jakie rodzaje segregować śmieci?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858) podstawowy podział segregowanych odpadów przedstawia się następująco:

makulatura

Pojemnik niebieski

gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu  i tektury

plastik

Pojemnik żółty

puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku

Szkło bezbarwne

Pojemnik biały

bezbarwne butelki i słoiki bez nakrętek

Szkło kolorowe

Pojemnik zielony

kolorowe butelki i słoiki  bez nakrętek

Podział ten nie musi jednak obowiązywać w każdej polskiej gminie. Rozporządzenie pozwala na stosowanie dowolności przy podejmowaniu decyzji o sposobie segregacji oraz kolorach pojemników. Kwestie te powinny zostać określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  Sposób segregacji będzie zależał od procesu technologicznego zastosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne na danym terenie.