Cele Programu

Cele szczegółowe Programu:

  • Nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony;
  • Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony;
  • Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych;
  • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody;
  • Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw;

Cele bezpośrednie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami:

  • Uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych;
  • Kształtowanie przekonania, że dotychczasowe metody pozbywania się odpadów są nieefektywne, a w dłuższym okresie czasu wręcz niebezpieczne dla środowiska i mieszkańców;
  • Kształtowanie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów jest zmniejszanie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych oraz ich segregacja, recykling i kompostowanie;
  • Zapoznanie mieszkańców z cyklem „życia” odpadów.