„WIELKANOCNE DEKORACJE RECYKLINGOWE” – Konkurs dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych na najładniejszą pracę zespołową

Czy Święta Wielkanocne są dla Was okazją do dekorowania przedszkola lub szkoły? Pokażcie nam jak ozdobiliście swoją salę lub inne pomieszczenie w przedszkolu lub szkole wykorzystując materiały naturalne i surowce wtórne. Pokażcie, że wykonując ozdoby można dbać o środowisko naturalne. Nagrodzimy 5 wybranych dekoracji. Do zdobycia atrakcyjne nagrody grupowe i indywidualne. Uczestnikiem Konkursu może być grupa przedszkolna lub szkolna do 25 osób zgłoszona przez szkołę, nauczyciela lub opiekuna grupy. Konkurs trwa do 9 do 31 marca 2021 r. 

Aby wziąć udział w Konkursie „WIELKANOCNE DEKORACJE RECYKLINGOWE”  Uczestnik Konkursu  wykonuje dekorację wielkanocną pomieszczenia szkolnego lub przedszkolnego z wykorzystaniem materiałów naturalnych i surowców wtórnych.

Uczestnikiem Konkursu może być grupa przedszkolna lub szkolna do 25 osób zgłoszona przez szkołę, nauczyciela lub opiekuna grupy.

Zdjęcie (max. 3 zdjęcia) udekorowanego pomieszczenia szkolnego lub sali przedszkolnej (bez wizerunku dzieci) należy przesłać na adres a.michalowska@marszow.pl w przypadku zgłoszenia pocztą elektroniczną  lub w wiadomości prywatnej w przypadku zgłoszenia na profilu https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/

Do zdjęcia należy podać następujące dane: nazwę szkoły lub przedszkola, poziom klasy lub grupy oraz imię i nazwisko opiekuna grupy. Nie wolno umieszczać wizerunku oraz imion i nazwisk dzieci.

REGULAMIN KONKURSU  „WIELKANOCNE DEKORACJE RECYKLINGOWE”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu „WIELKANOCNE DEKORACJE RECYKLINGOWE” zwanym dalej jako „Konkurs”.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie (Marszów 50a, 68-200 Żary), zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z gmin objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
 4. Konkurs będzie opublikowany w serwisie Facebook https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/ i na stronie internetowej ekoszkola.marszow.pl
 5. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
 6. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie ekoszkola.marszow.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
 • 2 Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs odbywa się w terminie od 09.03.2021 r. i trwa do 31.03.2021 r. do godz.23:59
 2. W dniu 01.04.2021 r. (do godz.15.00) Organizator wskaże 5 Laureatów Konkursu.
 • 3 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być grupa przedszkolna lub szkolna do 25 osób zgłoszona przez szkołę, nauczyciela lub opiekuna grupy.
 2. Zgłoszenia uczestnika Konkursu poprzez profil Facebook może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto w serwisie Facebook zgodne z regulaminem serwisu Facebook.
 3. Zgłoszenia uczestnika Konkursu można również dokonać poprzez pocztę elektroniczną na adres a.michalowska@marszow.pl
 4. Poprzez udział w Konkursie rozumie się podjęcie działań opisanych w §4 pkt. 1 i 2.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Uczestnik może wykorzystać do udziału w Konkursie tylko jeden Profil w Serwisie Facebook, niezależnie od tego, ile profili w tych serwisach posiada.
 7. Uczestnik ma prawo dołączyć do Konkursu każdego dnia, w czasie jego trwania (który opisany jest w §2 niniejszego regulaminu).
 • 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie „WIELKANOCNE DEKORACJE RECYKLINGOWE” Uczestnik Konkursu wykonuje dekorację wielkanocną pomieszczenia szkolnego lub przedszkolnego z wykorzystaniem materiałów naturalnych i surowców wtórnych.
 2. Zdjęcie (max. 3 zdjęcia) udekorowanego pomieszczenia szkolnego lub sali przedszkolnej należy:
  a) umieścić pod postem konkursowym lub w wiadomości prywatnej w przypadku zgłoszenia na profilu https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/
  b)wysłać w załączniku na adres a.michalowska@marszow.pl w przypadku zgłoszenia pocztą elektroniczną
 • 5 Wyłonienie laureatów i oferowane nagrody
 1. Jury wyłoni 5 Laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W skład Jury wejdą osoby wybrane przez Organizatora.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (grupowe i indywidualne).
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wyniki będą ogłoszone 1 kwietnia 2021r. w poście zamieszczonym na stronie: https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/ oraz na stronie ekoszkola.marszow.pl
 6. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Konkursie w terminie określonym w § 2 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych po upływie terminu trwania Konkursu.

 6 Odbiór nagrody

 1. Z laureatami skontaktujemy się:
  a) poprzez aplikację Facebook w wiadomości prywatnej (opcja Messenger) w przypadku zgłoszenia wysłanego na profil https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/
  b) poprzez pocztę elektroniczną w przypadku zgłoszenia wysłanego na mail a.michalowska@marszow.pl
 2. Nagrody wyślemy pocztą lub dostarczymy osobiście na adres szkoły lub przedszkola wskazany przez osobę zgłaszającą uczestnika Konkursu.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w wiadomości, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
 6. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie 14 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Wysyłka nagrody możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.
 • 7 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od daty publikacji listy laureatów.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 • 8 Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, Marszów 50A, 68-200 Żary. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 §1 pkt a w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie zgody oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej ekoszkola.marszow.pl i profilu https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników i laureatów następujące dane: nazwa szkoły, klasa lub nazwa grupy, imię i nazwisko opiekuna klasy lub grupy.
 6. Dane będą przechowywane przez okres od 09.03.2021 r. do 31.12.2023r.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Konkursu o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora lub w Serwisie.
 3. Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.