„Ekologiczne zakupy – korzyści dla nas i dla środowiska” – konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i szkół specjalnych

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów ze szkół podstawowych i szkół specjalnych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Ekologiczne zakupy – korzyści dla nas i dla środowiska” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu przedstawiającego sposoby ograniczania powstawania odpadów podczas codziennych zakupów. Na prace czekamy do 22 maja 2023 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 3 czerwca 2023 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów.

 

DO POBRANIA Regulamin konkursu i załączniki  Ekologiczne zakupy – Regulamin Konkursu

 

 • Cele konkursu

– Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat źródeł powstawania odpadów,

– Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat możliwości ograniczania powstawania odpadów podczas codziennych zakupów.

Celem konkursu jest również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja  dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie.

 • Temat pracy

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą sposoby ograniczania powstawania odpadów podczas codziennych zakupów.

Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.

 Uczestnicy konkursu i kategorie konkursowe:

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • uczniowie klas I-IV szkół podstawowych
  • uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych
  • uczniów szkół specjalnych

z gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.  

 • Wymogi techniczne pracy

 Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Rozmiar plakatu: dowolny.

 • Termin konkursu

Rozpoczęcie konkursu: 3 kwietnia 2023r.

Termin zgłoszenia prac: do 22 maja 2023 r.

Ogłoszenie wyników: 25 maja 2023 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 3 czerwca 2023 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

 • Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną własnoręcznie przygotowaną pracę. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.

Rodzice / opiekunowie prawni uczestników konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).

Dodatkowo każda szkoła, która zgłasza prace swoich uczniów musi wypełnić i dostarczyć wraz z pracami listę zbiorczą (załącznik nr 4).

Ponadto, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
  • nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.

Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary,
z dopiskiem: Konkurs „Ekologiczne zakupy – korzyści dla nas i dla środowiska”

Prace przesłane po terminie tj. po 22 maja 2023 r. nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki ani za terminowość dostawy.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu (Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.) i nie będą odsyłane.

 • Wyłonienie zwycięzców

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni  25 maja 2023 r.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli placówek oświatowych i Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., spośród zgłoszonych prac wybierze 3 najlepsze prace (I, II oraz III miejsce) w każdej z 4 kategorii wiekowych (przedszkolaki, uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII, uczniowie szkół specjalnych). W konkursie zostaną również przyznane wyróżnienia.

Ocenie będą podlegać:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • zgodność z wymogami technicznymi konkursu,
 • samodzielność wykonania,
 • pomysłowość oraz dobór materiałów,
 • estetyka wykonania,
 • siła przekazu.

Decyzje komisji są ostateczne oraz nieodwołalne.

Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na formularzu zgłoszeniowym dołączonym do nadesłanej pracy. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ekoszkola.marszow.pl oraz facebook.com/ekoszkola.marszow.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 3 czerwca 2023 r. w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie podczas festynu ekologicznego „Dzień Otwarty ZZO Marszów” organizowanego na terenie ZZO w Marszowie.

 • Wymogi prawne

Na organizatora konkursu tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. przechodzą autorskie prawa majątkowe do prac na następujących polach eksploatacji:

 1. zwielokrotnienie każdą znaną techniką, w szczególności techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, cyfrową (w tym w drodze skanowania i wydruku cyfrowego), filmową itp.;
 2. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału oraz kopii pracy;
 3. publiczne wystawienie oraz publiczne udostępnienie pracy.
 •  Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Klauzula informacyjna

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić, co to oznacza to w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem, a w trosce o komfort korzystania z usług naszej instytucji dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny a zarazem przejrzysty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Na początku chcemy wyjaśnić czym tak naprawdę jest RODO

RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też będziemy używać zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

 1. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Pani/Pana dane jest: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary
 1. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał:
  1. na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   (art. 6 ust 1 lit. a RODO)
  2. w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej ekoszkola.marszow.pl i facebook.com/ekoszkola.marszow/ oraz umieszczania danych autorów na pracach na wystawie konkursowej w sali edukacyjnej znajdującej się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. W związku z przetwarzaniem danych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak: podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).
 3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
  7. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres od 03.04.2023 r. do 31.12.2026 r.
 5. Administrator Danych Osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.