Dyskutowali o odpadach

25 czerwca 2018 r. w Żaganiu odbyła się konferencja pn. „Odpowiedzialny model biznesu w gospodarce odpadami”. Było to pierwsze spotkanie z zaplanowanego cyklu konferencji poświęconych poprawie funkcjonowania istniejącego systemu gospodarki odpadami w Polsce.

Inicjatorami konferencji był Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie
i Lubuski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów, przedstawiciele RIPOK–ów, związków międzygminnych, a także operatorzy odbierający odpady w regionie.

Poruszona problematyka wywołała wśród uczestników konferencji otwartą dyskusję stanowiącą odpowiedź na projektowane przez polski parlament zmiany aktów prawnych
w kontekście zwalczania „szarej strefy” i licznych pożarów miejsc magazynowania odpadów. Dyskusja dotyczyła m.in. wprowadzenia obowiązkowego monitoringu składowisk oraz poprawy skuteczności egzekwowania prawa poprzez zwiększenie uprawnień
i zagwarantowanie środków dla organów sprawujących kontrole. Uczestnicy wnioskowali również o utworzenie rzeczywiście działającej bazy danych podmiotów prawidłowo gospodarujących odpadami. Wysunięte postulaty zostały przekazane na ręce Pana Mirosława Ganeckiego – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który zobowiązał się przedstawić je komisji pracującej nad projektowanymi zmianami. Oprócz głównej problematyki rozmawiano również o konieczności poprawy segregacji odpadów „u źródła” i roli edukacji ekologicznej mieszkańców w kontekście obowiązku uzyskania coraz wyższych poziomów odzysku i recyklingu surowców wtórnych.