„Warto segregować odpady!” – literacki konkurs ekologiczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz uczniów szkół średnich

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w literackim konkursie ekologicznym pn. „Warto segregować odpady!” organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Konkurs polega na napisaniu listu otwartego do mieszkańców miasta/ wsi/gminy/regionu, w którym należy przekonywać, że warto segregować odpady i dbać o środowisko. Na prace czekamy do 30 kwietnia 2020 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 16 maja 2020 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów.

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 • uczniów klas IV-VIII szkół specjalnych
 • uczniów szkół ponadpodstawowych

z gmin woj. lubuskiego objętych systemem gospodarki odpadami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (Bobrowice, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Gozdnica, Gubin (gmina i miasto), Iłowa, Jasień, Krosno Odrzańskie, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Maszewo, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto).

Wymogi techniczne prac:

 1. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim i mieć formę listu (m.in. miejscowość, data, zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, zwroty grzecznościowe).
 2. Prace konkursowe mogą być napisane odręcznie lub drukowane.
 3. Objętość pracy dowolna.
 4. Prace konkursowe muszą być samodzielne.

Terminy:

Rozpoczęcie konkursu: 2 marca 2020 r.

Termin zgłoszenia prac: do 30 kwietnia 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Ogłoszenie wyników: 12 maja 2020 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 16 maja 2020 r. podczas Dnia Otwartego ZZO Marszów w siedzibie zakładu Marszów 50a, 68-200 Żary.

Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż jedną pracę konkursową. Dozwolone są wyłącznie zgłoszenia indywidualne.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu lub pełnoletni uczestnicy konkursu muszą wypełnić i dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).
 3. Ponadto, każda praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób:
  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwa przedszkola/szkoły i klasy,
  • nazwa gminy, na terenie której leży przedszkole/szkoła.
 4. Dodatkowo każda szkoła/przedszkole, która zgłasza prace swoich uczniów musi wypełnić i dostarczyć wraz z pracami listę zbiorczą (załącznik nr 4).
 5. Zgłoszenia (prace oraz załączniki) należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście na następujący adres:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o., Marszów 50a, 68-200 Żary, z dopiskiem: Konkurs ekologiczny „Warto segregować odpady!”

 1. Prace przesłane po terminie tj. po 30 kwietnia 2020 r. nie będą brane pod uwagę.

Regulamin i załączniki do Konkursu WARTO SEGREGOWAC ODPADY